2. La societat urbana

La vida a la ciutat

vida urbana futur imatge ciutats 2025

Anota molt breument quina és la teva impressió de la vida a la ciutat. Les avantatges i els inconvenients que hi trobes. (Si vols agafar una mica de distància mira abans el fragment de la pel.lícula “Baraka”).

smile ciutat

Activitat: La vida a la ciutat

Escriu quins són els avantatges i els inconvenients de la vida a la ciutat.

Formulari de resposta

La concentració urbana

Llegeix els textos següents i identifica les principals conseqüències que ha provocat la concentració urbana a les grans ciutats. Anota-les en el gràfic inferior.

  • Les indústries suposen una gran quantitat de mà d’obra. Grans masses humanes s’amunteguen entorn de les fàbriques. La concentració a les grans ciutats comporta problemes greus: la vivenda, petita o deplorable, la inexistència d’infraestructures (aigües, serveis higièncis, sanitaris, escolars…). D’aquesta manera sorgeixen els anomenats “cinturons de misèria” als voltants de les grans ciutats amb el seu seguit de xaboles, enfermetats…
  • La concentració a les ciutats suposa l’èxode rural., que posa de relleu la desventatja del sector agrícola respecte de l’industrial. Encara que amb retard, la tècnica també ha arribat a l’agricultura. Però encara avui els preus agrícoles es distancien molt dels industrials imposant a les zones rurals un nivell de vida més baix. Aquesta situació dóna lloc a l’emigració que deixa espais buits i envellits els nostres pobles.
  • L’emigració és un fenomen amb unes repercusions humanes molt profundes: l’emigrant es desarrela de la seva terra i se’n va a viure a una altra, lluny del seu entorn, de la seva gent i dels seus costums. Al cap d’uns anys ja no és del seu país d’origen ni del seu país de residència. Estranger a tot arreu, menyspreat al seu treball, separat de la seva família amb freqüència, desarrelat… milions de persones viuen així.
  • Les deixalles de les fàbriques, les bassures de les grans ciutats, els gasos dels mitjans de transport… estan tenint greus conseqüències: l’aire és menys respirable quan no és irrespirable, la vida a l’aigua està desapareixent, zones enormes de la terra s’estan desertitzant, espècies animals i vegetals desapareixen. És el problema de la contaminació de la naturalesa.

fàbrica ciutat

Activitat: La concentració urbana

Identifica les principals conseqüències que ha provocat la concentració urbana a les grans cuitas.

Formulari de resposta

El cotxe: símbol del nostre temps

Donant un passeig per qualsevol de les nostres ciutats comprovarem que, actualment, es construeixen a la mesura del cotxe. El creixement urbà sembla que s’hagi fet pensant només en els homes-automòbil, no pas en els homes-vianant. La gran ciutat ha escollit el cotxe com a símbol i signe del nostre temps i, com a conseqüència d’això, les urbs acostumen a ser llocs de soroll, pressa, desplaçaments pesats, incomunicació, irritabilitat frustració, soletat i estres.

Les cançons “Informe terraqui” de La Trinca, i “Dins de cada cotxe hi ha un animal” dels Pets ens apropen a aquesta descripció. La realitat de l’home-automòbil s’ha acabat imposant i la competitivitat i individualisme que genera s’han acabat convertint en els valors principals de la nostra societat.

“Informe terraqui” / La Trinca “Dins de cada cotxe hi ha un animal” / Els Pets

Les lletres de les cançons

“El coche no” / DefConDos
Goofy, motormania

coche seat leonDe quina manera el cotxe ha esdevingut el signe més emblemàtic del nostres temps? Quins valors té, què aporta a la nostra vida? Després de comentar-ho amb tot el grup anota quines són les característiques que fan del cotxe un objecte tan desitjable i necessari.

Perllongació del territori: el cotxe amplia el nostre espai privat, la nostra habitació i el nostre cotxe “són” els nostres espais personals i íntims.
Independència…
Autonomia…
Llibertat…
Responsabilitat…

PDFLes virtuts de l’automòbil. Considerat individualment el cotxe té moltes qualitats (velocitat, seguretat, comfort, llibertat), però no resisteix un anàlisi global. L’home-automòbil, pot ser l’home del futur ? Segur que no: no hi ha materials suficients per a què els cotxes s’estenguin pel planeta en proporcions europees, no hi ha al món prou combustible d’origen fòssil per fer- los circular, i tampoc no hi ha prou atmosfera per poder contaminar. Per tant, aquesta espècie sembla abocada a l’extinció, encara que, de moment, els únics que semblen patir l’efecte d’aquesta extinció són els vianants, autèntics “indis” en la seva reserva, en una reserva que cada dia és més minsa. (Pots llegir les suposades “virtuts” de l’automòbil en el PDF del costat).

Activitat: Les “virtuts” de l’automòbil

Redacta un text on s’expliqua perquè el cotxe dins de la ciutat no és ni ràpid, ni segur, ni còmode i ni tan sols ens dóna llibertat. (Si cal llegeix el text de sota, “La ecología urbana”).

Formulari de resposta

1. La ecología urbana

La ciudad se configuró al principio como la casa de un dios: un lugar donde se mostraban los valores eternos y se manifestaban los poderes divinos. Si bien estos símbolos han cambiado, las realidades que representan todavía perduran. (Lewis Mumford, La ciudad en la historia, 1961).

Los hombres y las mujeres piensan, sienten y se comportan de forma diferente en el medio urbano que en las zonas rurales. En todo momento, la metrópoli establece un profundo contraste con la vida en el campo y extrae del hombre y de la mujer un nivel superior de conciencia.

Esta observación es tan antigua como las mismas ciudades y sigue siendo vigente hoy, pues la ecología psicosocial de la urbe, con su libertad, sus opciones y su ritmo, intensifica el conocimiento y las vivencias del hombre y la mujer contemporàneos. Al mismo tiempo, aviva y acentúa en la persona los conflictos y dilemas sobre su propia identidad, su papel en la sociedad, su supervivencia, su autorrealización y sobre el significado de su existencia.

A lo largo de la Historia, el mundo ha experimentado un proceso de urbanización progresiva. En la actualidad, los demógrafos calculan que alrededor del 50 por 100 de la población del Globo vive en àreas metropolitanas, aunque en ciertos países europeos esta proporción sobrepasa ya el 75 por 100. Se piensa que las primeras ciudades surgieron hace unos 6.000 años en la lejana Mesopotamia, en los fértiles valles situados entre los ríos Tigris y Éufrates, al sur de lo que hoy es la ciudad de Bagdad, la capital de Irak. Esta tierra próspera no sólo proporcionó abundante agua y alimentos a los primeros ciudadanos del planeta, sino que, màs importante aún, estimuló la convivencia y la vida social entre ellos, impulsó su desarrollo cultural y, por último, fecundó la ecología urbana y la civilización.

La ecología urbana engloba, por un lado, la arquitectura, las piedras y el cemento, y por otro, las emociones, las ideas y los rituales. Ciertos pensadores consideran que la personalidad del hombre y la mujer de la metrópoli es consecuencia de la vida singular de la ciudad, mientras que otros argumentan lo opuesto, es decir, que la vida en la urbe es precisamente el resultado del caràcter de los hombres y mujeres que la habitan. En realidad, la sustancia de la capital es ambas cosas: la naturaleza idiosincràsica de sus ciudadanos y el medio único en el que viven y con el que se relacionan e identifican. Esta extraordinaria combinación constituye el instrumento por excelencia de desarrollo, cambio y renovación del ser humano. La aparición de la ciudad marca los principios de la civilización. A través de los tiempos, numerosas culturas metropolitanas han surgido, brillado y caído, però siempre han revivido o han sido reemplazadas por otras, porque una vez nacido el instinto urbano del hombre nunca desapareció.

Las ciudades son el símbolo de la experiencia humana colectiva, el medio portador del saber, el caldo de cultivo de las ideas. Las innumerables pruebas de la herencia cultural e histórica de la humanidad yacen en las urbes antiguas del Oriente Próximo, en las legendarias metrópolis de Grecia y Roma, en las capitales de la Europa medieval y moderna, y en las megalópolis de América, Africa, Australia y el Lejano Oriente. La historia de la civilización es, evidentemente, la historia de las grandes urbes.

El progreso brota igualmente del alma de la metrópoli, donde germina la fuerza vital que configura el sentido de la existencia humana. A lo largo del tiempo, muchos imperios sobrevivieron mientras sus ciudades se mantuvieron en pie. El desarrollo político, cultural y artístico del mundo grecorromano, la reforma humanista de la Europa del Renacimiento y los avances espectaculares de la tecnología moderna, se funden con las capitales de la época.

Los acontecimientos màs significativos, tanto si se trata de revoluciones históricas como de descubrimientos excepcionales, suelen ocurrir en las ciudades, las cuales, posteriormente, se convierten en los símbolos de estos sucesos. Por ejemplo, referencias como el muro de Berlín o la plaza Tiananmén de Pekín, son emblemàticas del papel que juegan las urbes en movimientos sociopolíticos memorables de nuestro tiempo.

Por lo general, los centros urbanos se definen como poblados humanos permanentes, grandes de tamaño, densos en habitantes y heterogéneos de caràcter. En las populosas metrópolis existen torrentes de personas con las que uno se cruza y se codea a diario. Sin embargo, el número de conocidos con quienes se mantienenrelaciones íntimas o estrechas es muy reducido. Pues excepto en el àmbito de la vida privada, los contactos en las ciudades, aunque en su mayoría sean cara a cara, suelen ser breves, superficiales e impersonales. La distancia que se mantiene en estos encuentros es una estrategia del ciudadano para protegerse contra las demandas continuas y las expectativas de los demàs, y, en ciertos casos, contra el miedo a lo desconocido o incluso a ser víctima de un crimen. A su vez, estas relaciones múltiples, apresuradas, cautelosas y distantes estimulan en el hombre la suspicacia, la intuición para catalogar ràpidamente a los demàs, y la racionalidad, el énfasis en la razón y el intelecto antes que en los sentimientos.

El naturalista inglés Charles Darwin y el sociólogo francés Emile Durkheim demostraron por caminos diferentes que la alta densidad de población típica de las capitales modernas, o el amontonamiento de las personas en un espacio limitado, refuerza la dependencia mutua entre los habitantes, acentúa las diferencias y la especialización. Y aumenta la complejidad y el dinamismo de la estructura social. Cuando un gran número de personas de origen y antecedentes diversos viven y trabajan juntas, sin que les unan lazos emocionales o sentimentales, se fomenta entre ellas la interdependencia o incluso el espíritu de equipo, però también se estimulan la hostilidad, los enfrentamientos y la competitividad.

En definitiva, la alta densidad de población de las metrópolis modernas facilita la diversificación y la originalidad de los residentes, però al mismo tiempo complica la organización social e intensifica las desigualdades y la tensiones físicas, psicológicas y sociales. La ecología psicosocial urbana consume màs personas que las que produce.

La vida es normalmente màs corta en las grandes metrópolis que en el campo, en las ciudades se emigra màs, la mortalidad infantil suele ser màs alta y la tasa de nacimientos es menor. Por tanto, la supervivencia de las capitales depende del flujo constante de nuevos habitantes. La fuente principal de población urbana es la inmigración. Los inmigrantes, provengan de zonas rurales cercanas, de otras ciudades o de países lejanos, son uningrediente necesario e inevitable del caràcter de las capitales de hoy, forman una parte fundamental del alma de las grandes urbes, a las que aportan vitalidad, ingenio, talento y diversidad. La migración, sin embargo, hace confluir pueblos, culturas, lenguas y razas dispares, lo que bajo ciertas condiciones socioeconómicas conflictivas aviva los estereotipos étnicos, la explotación entre grupos y el racismo. Con todo, la migración es verdaderamente elcombustible que alimenta a la ciudad y le da su espíritu y su energía.

Hace años se consideraba utópicamente a la ciudad como un crisol de razas y etnias, como un filón de culturas híbridas. Sin embargo, las metrópolis actuales reflejan, màs que crisoles, vívidos mosaicos compuestos de colectivos culturales diversos, entre los que por lo general suele haber poca comunicación y grandes contrastes, pues la gran mayoría de los grupos étnicos, casi por definición, tienden hacia la separación y la individualización con el fin de protegerse y preservar su cultura e identidad. También ocurre que muchos ciudadanos tienen la oportunidad de convivir e identificarse a la vez con grupos distintos, no sólo en base a sus preferencias personales, sino también en virtud de sus condiciones sociales o económicas, de sus intereses intelectuales o religiosos, de su lengua o de su raza. Como resultado, en las ciudades existen numerosos individuos que forman parte simultàneamente de diversos colectivos o agrupaciones, lo que les permite participar en múltiples foros e incluso adoptar y exhibir diferentes personalidades. Como señaló el psicólogo neoyorquino William James, la forma de ser del hombre de la urbe es, sobre todo, pragmàtica y frecuentemente varía dependiendo del grupo de personas que le rodea.

El escenario urbano contemporàneo ofrece incontables alternativas, exhibe vivos contrastes y refleja una heterogeneidad deslumbrante. La ciudad expone continuamente a sus habitantes a una vasta selección de imàgenes discordantes y extremas delo bueno y de lo malo, de riqueza y de miseria, de inteligencia y de ignorancia, de orden y de caos. Igualmente, las capitales obligan a sus residentes a relacionarse con diversas personalidades y a coexistir con estilos de vida divergentes. Este medio variado y multiforme suscita en las personas una perspectiva relativista y tolerante hacia las diferencias que les rodean y, sobre todo, facilita una aproximación o abordaje empírico, racional y laico, o carente de sentido religioso hacia los desafíos de la vida. Es un hecho confirmado que mientras las metrópolis albergan y toleran todo tipo de religiones y sectas, un gran porcentaje de la población es agnóstica, atea, u opina que la religión ha pasado de moda.

Otra característica de los centros urbanos de hoy es que, en comparación con las àreas rurales, brindan gran autonomía, numerosas alternativas, elecciones y un mayor equilibrio entre aspiraciones y oportunidades, incluso a individuos excepcionales o anómalos. Al mismo tiempo, en las metrópolis los hombres y las mujeres se sienten menos coaccionados por las reglas y presiones homogeneizantes tan comunes en el medio rural. Como resultado, muchas de las actitudes y conductas que ordinariamente se suprimen o se ocultan en las pequeñas comunidades, se admiten y se hacen evidentes en las ciudades. Un ejemplo que viene al caso es la relativa aceptación o tolerancia hacia los homosexuales que existe en las sociedades urbanas. Asimismo, en comparación con el hombre del campo, el hombre y la mujer de la ciudad tienden a explorar màs fàcilmente nuevas direcciones y estilos de vida, a expresar màs libremente sus convicciones, su inconformismo y su creatividad.

No cabe duda de que las ciudades celebran la calidad de vida, fomentan nuevas formas de convivir y de relaciones personales, y ofrecen a menudo soluciones novedosas para afrontar y moderar los problemas insolubles de laexistencia humana. Lacultura de la urbe también premia la originalidad, la innovación, la excentricidad, lo insólito y lo ingenioso, aunque ademàs valora lo eficiente, lo pràctico y lo efectivo.

La vida de la metrópoli promueve la improvisación y el cambio, pues invita al ciudadano a elegir libremente alternativas màs allà del contexto de las normas convencionales y de las costumbres tradicionales establecidas. Por ejemplo, las opciones tan controvertidas del divorcio, del aborto o de la eutanasia son en la actualidad mejor aceptadas en las grandes poblaciones que en las zonas rurales.

Muchas de las ideas, actitudes y modas insólitas que con regularidad nacen en los centros urbanos y que al principio se consideran extrañas, intolerables o incluso inmorales, llegan con el tiempo a ser aceptadas por la mayoría. Este proceso de cambio dinàmico y continuo, que es impulsado por los poderosos medios de comunicación, constituye el mecanismo màs importante de avance y transformación de la sociedad contemporànea. Evidentemente, en las ciudades es donde se desatan las pasiones, se liberala imaginación y se configura el futuro de la humanidad. Por esta razón, creo que las capitales modernas constituyen un punto obligado de referencia, un laboratorio ideal, un escenario o escaparate gigantesco que permite observar y analizar claramente la naturaleza y el comportamiento humano, la evolución de los procesos psicosociales, el progreso de la civilización y la lucha heroica del hombre y la mujer por una mejor calidad de vida, por su realización y por su supervivencia.

Luís Rojas Marcos. La ciudad y sus desafíos. Ed. Espasa, Madrid, 1992

icona jpg 50 icona jpg 50 icona jpg 50 PDF
“La ciudad, cuna de estrés y ansiedad” “El manifest de Tòquio” “L’evolució és al revés” Imatges cotxe vs vianant
fletxa_dretaLa societat tecnocràtica
La societat urbana fletxa_dretaLa societat de consum fletxa_dretaLa societat espectacle fletxa_dretaLa societat del benestar
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s